Obchodní podmínky

1. Obecné informace a úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou vydané v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník v aktuálně platném znění (dále jen „ObZ“)  a upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kteří uzavírají kupní smlouvu prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese http://www.windsors.cz/ (dále jen „Internetový obchod“). Kupující odesláním objednávky prostřednictvím tohoto internetového obchodu stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami (a reklamačním řádem) seznámil, že s nimi souhlasí a výslovně je přijímá.

Provozovatelem Internetového obchodu je:

 • Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění);
 • Prodávajícím je WINDSORS s.r.o.
 • Kupujícím je fyzická a/nebo právnická osoba, která uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka zboží. Kupujícím může být Spotřebitel a/nebo Podnikatel;
 • Podnikatelem je Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;
 • Spotřebitelem je Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání;
 • Kupní smlouvou je smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje a umožní mu nabýt vlastnické právo k Předmětu prodeje a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to zejména ustanovením § 2079 a násl. a § 1810 a násl. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Podnikatelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména ustanovením § 2079 a násl. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce;

2. Uzavření Smlouvy

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavní vlastnosti jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu Prodávajícího v Internetovém obchodu. Ceny jsou smluvní a individuální. V případě, že se jedná o zakázkovou výrobu, jsou ceny orientační a to s ohledem na skutečnost, že zakázková výroba předpokládá zohlednění všech nestandardních požadavků Kupujícího, které se zpravidla promítnou do ceny.  

Veškerá prezentace zboží v Internetovém obchodě je informativního charakteru a nezavazuje Prodávajícího k uzavření Kupní smlouvy ohledně tohoto zboží. Internetový katalog představuje výzvu k tomu, aby na základě svého vlastního uvážení Kupující učinil volbu ohledně toho kterého zboží a učinil pak závaznou objednávku v dalším kroku objednávkového formuláře. 

Případné slevy a akce nelze kombinovat, pokud se Prodávající s Kupujícím nedomluví písemně jinak.

Kupní smlouva je uzavřená řádným učiněním závazné objednávky (po kliknutí Kupujícího na tlačítko „objednávka zavazující k platbě“) a současně okamžikem doručení e-mailového potvrzení ze strany Prodávajícího o akceptaci a potvrzení realizace objednávky. Samotné potvrzení o přijetí objednávky není její akceptací ani potvrzením – jedná se pouze o informaci o doručení objednávky do dispoziční sféry Prodávajícího.

Před odesláním objednávky je Kupující povinen zkontrolovat zadávané údaje – údaje uvedené v objednávce, jsou Prodávajícím považovány za správné. Případná škoda, která může v souvislosti s chybně vyplněnou objednávkou Kupujícímu vzniknout, jde k jeho tíži.

V případě, že některý z požadavků Kupujícího, uvedený v objednávce nelze splnit, zašle Prodávající Kupujícímu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka je novým návrhem Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřená zasláním souhlasím Kupujícího, co do přijetí této pozměněné nabídky Prodávajícímu na jeho emailovou adresu. 

Všechny objednávky akceptované a přijaté Prodávajícím (dle předešlého bodu i Kupujícímu), jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o akceptaci a přijetí objednávky Prodávajícím a to emailem na kontaktní e-mailovou adresu Prodávajícího.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v Internetovém obchodě, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybně uvedenou cenu a to ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle mu na jeho kontaktní emailovou adresu pozměněnou nabídku. Tato se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřená zasláním souhlasím Kupujícího, co do přijetí této pozměněné nabídky Prodávajícímu na jeho emailovou adresu.

3. Právo na odstoupení od smlouvy 

Kupující, který uzavřel Kupní smlouvu v postavení spotřebitele, má právo v souladu s ust. § 1829 odst. 1 ObZ. od Kupní smlouvy odstoupit a to do 14ti dnů:

 1. ode dne převzetí zboží;
 2. ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží, nebo se zboží skládá z více částí;
 3. ode dne převzetí první dodávky zboží, je- li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Kupující – spotřebitel nemůže od Kupní smlouvy odstoupit zejména:

 1. pokud je předmětem dodávky zboží, které bylo podle přání Kupujícího nebo pro Kupujícího upraveno;
 2. v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze
 3. bylo dodáno v uzavřeném obalu, po dodání bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 4. v dalších případech upravených v § 1837 ObZ.

Kupující je povinen informovat Prodávajícího o svém záměru od Kupní smlouvy odstoupit písemnou formou. Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačí, když nám své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy odešle Kupující před uplynutím lhůty pro odstoupení:

 1. Windsors s.r.o., Rohanské nábřeží 657/7, Praha 8 – Karlín, PSČ 180 00
 2. e-mail: recepce@windsors.cz

Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo subdodavatel zboží či materiálu k jeho zhotovení přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, pokud je od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, pokud se smluvní strany nedomluví jinak.

  Vzorový formulář pro odstoupení:

Já, níže podepsaný:

Jméno/ Příjmení/ Název společnosti

Adresa/ Místo podnikání/ Sídlo

Tímto oznamuji, že odstupuji od Kupní smlouvy, č. objednávky ……………………, ze dne ………………….., akceptované a schválené dne…………………..

V………………… dne ……………………….

________________________________ 
Podpis

Následky odstoupení 

V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu zboží nepoužité a nepoškozené společně s případnými dárky, které Kupující obdržel spolu se zbožím. Vrácení zboží zajišťuje Kupující jeho odesláním na adresu Prodávajícího nebo jeho předáním v provozovně Prodávajícího. Veškeré náklady související s vrácením zboží Prodávajícímu nese Kupující. Přijetí zásilky na účet Prodávajícího je Prodávající oprávněn odmítnout.

Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou Kupní cenu zpět na účet, z něhož byla realizována platba platební kartou, nebo na účet uvedený Kupujícím, nebo poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího. Prodávající může Kupujícímu vrátit Kupní cenu též v hotovosti v případě, že je zboží vráceno jeho předáním v provozovně Prodávajícího. Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od Kupní smlouvy, ne však dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že jej odeslal.

Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započít proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

4. Platební podmínky a dodání zboží

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • na dobírku;
 • převodem na náš bankovní účet, vedený v Kč, účet č. 7080991001/5500
 • převodem na náš bankovní účet, vedený v Eurech
  IBAN: CZ1655000000007080991000
  BIC: RZBCCZPP
 • elektronickou platba a platbou platební kartou prostřednictvím autorizovaných služeb dle informací uvedených v Internetovém obchodu.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je zakázkovým výrobcem, každý produkt je předán do výroby ihned po přijetí objednávky. Dodací doba je tedy závislá na složitosti výroby, dostupnosti požadovaných materiálů a volných kapacitách. Nemůže tedy být předem pevně nastavena a garantována, stejně tak ceny jsou orientační a mohou být upraveny podle požadovaných odlišností a úprav.

Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

Prodávající je povinen vystavit kupujícímu účtenku. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

Zboží je kupujícímu dodáno dle volby Kupujícího, kterou uskuteční v procesu objednávání zboží:

 • na adresu určenou Kupujícím v objednávce prostřednictvím DPD, PPL, České pošty nebo GLS kurýrem;
 • osobním odběrem v sídle Prodávajícího.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé Kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží (do té doby je vlastníkem zboží Prodávající). Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil.

Dodání zboží je možné na území ČR a SR.

5. Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době převzetí nemá zboží žádné vady. Zejména odpovídá za to, v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a pokud takové ujednání chybí, má vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popisuje a/nebo které Kupující očekává s ohledem na povahu zboží a na příslušnou reklamu;
 • lze zboží použít pro účely, které pro jeho použití Prodávající uvádí, nebo pro účely, ke kterým je zboží takového druhu obvykle používáno;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedená smluvenému vzorku, nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží poskytováno v odpovídajícím množství, velikosti nebo hmotnosti;
 • zboží odpovídá zákonným požadavkům.

Projeví-li se vada u nepoužitého zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V případě výskytu vady může Kupující Prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupení od Kupní smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy a Kupující má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Prodávající má právo odmítnout reklamaci, je-li zřejmé, že nebyly dodrženy podmínky a doporučení zacházení s výrobkem nebo byly vady způsobeny jeho nesprávným ošetřováním či skladováním.

V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Kupující u Prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Barevné provedení jednotlivých výrobků znázorněných na fotografiích v Internetovém obchodu  se může mírně lišit v odstínech. Takováto mírná odlišnost není vadou výrobku. 

6. Závěrečná ustanovení

Kupující bere na vědomí, že komunikace mezi smluvními stranami může probíhat elektronicky. 

Své stížnosti můžete adresovat příslušným orgánům veřejné správy, které jsou pověřeny ochranou spotřebitelů, například České obchodní inspekci. Můžete také využít postupy mimosoudního řešení sporů České obchodní inspekce, nebo online platformy pro alternativní řešení sporů nabízené Evropskou komisí na jedné z online platforem, které jsou dostupné skrze následující odkaz http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Na našich stránkách používáme odkazy vedoucí na jiné internetové stránky. U všech těchto odkazů platí, že nemáme žádný vliv na styl a obsah odkazovaných stránek. Tímto se tedy výslovně distancujeme od veškerého obsahu na všech odkazovaných stránkách jiných osob a nepřijímáme tento obsah za vlastní. Toto prohlášení platí pro všechny zobrazované odkazy a pro veškerý obsah stránek, na něž odkazy vedou. 

7. Osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány námi, jako správcem osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro účely založení účtu, využívání uvedených elektronických služeb, uzavření Kupní smlouvy, nebo vytvoření objednávky.

Používáme odpovídající technické a organizační prostředky zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů. 

Osobní údaje, které nám poskytnete v rámci internetového obchodu nebo je získáme na základě aktivit na internetu, prodejnách a prostřednictvím aplikace, budou zpracovávány za konkrétním popsaným účelem uvedeným v odpovídajícím formuláři internetového obchodu a podrobně popsaných v podmínkách ochrany osobních údajů dostupných v internetovém obchodě. 

Vám náleží právo podat stížnost příslušnému úřadu ochrany osobních údajů, právo na námitku, právo na přístup k jeho osobním údajům, právo na žádost o jejich opravu, výmaz, omezené zpracování, nebo přenositelnost

Další informace týkající se ochrany osobních údajů jsou přístupné pod odkazem „Podmínky ochrany osobních údajů“ dostupném v internetovém obchodě

WINDSORS s.r.o.